The Engine Room Logo

Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:Auto: een nieuwe of gebruikte auto inclusief onderdelen, toebehoren en alle andere goederen of diensten die The Engine Room levert aan de Klant onder de Overeenkomst;Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen The Engine Room en de Klant betreffende de koop en levering van de Auto en/of het verlenen van diensten, alsmede iedere opdracht die de Klant aan The Engine Room verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met een en ander verband houden;Partijen: The Engine Room en/of de Klant;The Engine Room: de besloten vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1077ZX) Amsterdam aan de Strawinskylaan 4117, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78276918, en alle huidige en toekomstige aan haar, direct of indirect, gelieerde ondernemingen in Nederland als ook in het buitenland;Voorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden;Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan The Engine Room opdracht heeft gegeven tot het leveren van de Auto.
 1. Toepasselijkheid
  1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen The Engine Room en de Klant inclusief maar niet beperkt tot alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen ter zake de levering van de Auto en/of het verlenen van diensten. Als deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op één zodanige rechtsbetrekking, dan zijn zij ook van toepassing op iedere daaropvolgende zodanige rechtsbetrekking.
  2. Afwijkingen van, wijzigingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden of de Overeenkomsten gelden slechts indien en voor zover The Engine Room deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden slechts voor de specifieke Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen. In geval van strijd tussen een schriftelijke bepaling in de Overeenkomst en een bepaling in deze Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.
  3. The Engine Room is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze Voorwaarden aan te passen en opnieuw vast te stellen. Alsdan is steeds de nieuwste tekst van deze Voorwaarden van toepassing.
  4. Eventuele algemene voorwaarden of branchevoorwaarden van de Klant of een derde partij zijn niet van toepassing en worden door The Engine Room uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. The Engine Room en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 2. Offertes en totstandkoming
  1. Alle aanbiedingen en offertes van The Engine Room, alsmede de door The Engine Room opgegeven prijzen, diensten, termijnen en overige condities en/of modaliteiten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien uitdrukkelijk is aangegeven dat de offerte niet vrijblijvend maar bindend is, vervalt de offerte na verloop van veertien (14) dagen na de offertedatum. Alleen in het geval van een bindende offerte zal de Auto door The Engine Room worden gereserveerd. In het geval van een vrijblijvende offerte zal de Auto aan een derde mogen worden verkocht.
  2. De in een offerte vermelde prijzen, diensten, termijnen en overige condities en/of modaliteiten vormen één geheel en zijn niet afzonderlijk opeisbaar.
  3. Opdrachten geplaatst door de Klant zijn onherroepelijk.
  4. The Engine Room is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen af te breken zonder opgave van redenen en zonder voor eventueel daardoor veroorzaakte schade aansprakelijk te zijn of gehouden te zijn tot dooronderhandelen.
  5. Een Overeenkomst tussen The Engine Room en de Klant komt tot stand nadat The Engine Room deze schriftelijk heeft bevestigd door middel van een ondertekende of elektronische bevestiging.
 3. Prijzen
  1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere heffingen van overheidswege worden in de overeengekomen prijs van de Auto doorberekend.
  2. Indien The Engine Room inlading, vervoer, verzending of lossing van de Auto op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de Klant daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij The Engine Room gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
  3. Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen een prijsverhogend effect hebben.
 4. Aanbetaling en annuleringskosten
  1. Tenzij anders is overeengekomen, zal de Klant bij aanvaarding van de offerte een aanbetaling doen. De hoogte van de vereiste aanbetaling zal vooraf door The Engine Room worden bepaald en aan de Klant worden gecommuniceerd.
  2. Een aanbetaling zal niet behoeven te worden terugbetaald aan de Klant indien de Klant besluit de gekochte Auto niet meer af te nemen, tenzij dit in strijd is met artikel 6:236 van het Burgerlijk Wetboek.
  3. Een aanbetaling door de Klant verplicht de Klant om het volledige aankoopbedrag te voldoen, omdat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen bij aanvaarding van de offerte, hetgeen door de aanbetaling is bevestigd.
  4. Indien de Klant de Overeenkomst wenst te annuleren of ontbinden, dan is The Engine Room gerechtigd om de door haar gemaakte kosten bij de Klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van The Engine Room om de aanbetaling in te houden en nakoming van de Overeenkomst te vorderen.
 5. Facturering en betaling
  1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden voordat (gedeeltelijke) levering van de Auto plaatsvindt. Tenzij anders is afgesproken, zal betaling geschieden door overmaking van het factuurbedrag op de bankrekening van The Engine Room.
  2. The Engine Room is gerechtigd op elk moment vooruitbetaling van een factuurbedrag dan wel enig andere financiële zekerheid te verlangen alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Indien in afwijking van artikel 6.1 is overeengekomen dat betaling na (gedeeltelijke) levering zal plaatsvinden, dan dient betaling van de factuur door de Klant plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum in overeenstemming met de wijze als op de factuur aangegeven, tenzij anders is overeengekomen. De Klant is in verzuim door het enkel verstrijken van deze betalingstermijn; een sommatie en/of ingebrekestelling is hiertoe niet vereist.
  4. Indien de Klant achterstallig is in het betalen van enige termijn, is The Engine Room gerechtigd de Auto voor rekening en risico van de Klant op te slaan en de levering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zijn betaald.
  5. Bij verzuim van tijdige betaling van het factuurbedrag of een deel daarvan is de Klant vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening aan The Engine Room een onmiddellijke opeisbare rente verschuldigd van [1%] van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand waarmee de vervaldag wordt overschreden. Indien door The Engine Room ten gevolge van het niet nakomen van de betalingscondities tot incasso van het verschuldigde bedrag moet worden overgegaan, zijn zowel de gerechtelijke als buitenrechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de Klant.
  6. De door de Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langste open staan, ook als de Klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Levering
  1. The Engine Room zal de Auto leveren nadat zij heeft vastgesteld dat het volledige factuurbedrag is bijgeschreven op haar bankrekening conform artikel 6.1.
  2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de Auto door The Engine Room geleverd “ex works” (“af fabriek”) als bedoeld in de Incoterms 2020, althans de meest recente versie van de Incoterms ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
  3. Opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering, er is geen sprake van een fatale termijn. The Engine Room is derhalve eerst in verzuim nadat de Klant haar in gebreke heeft gesteld. De leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de Overeenkomst en op het moment dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van The Engine Room.
  4. De Klant is verplicht de Auto op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip van levering af te nemen van The Engine Room. Indien de Klant de Auto niet op de overeengekomen datum van The Engine Room afneemt, is The Engine Room gerechtigd een vergoeding van €100,00 exclusief BTW per dag aan stallingskosten in rekening te brengen.
  5. De Klant is verplicht de Auto bij levering op zichtbare gebreken te controleren en eventuele gebreken direct kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de geleverde Auto wordt geacht te zijn aanvaard in de staat waarin deze zich bevindt en waarna iedere aanspraak van de Klant jegens The Engine Room ter zake van die gebreken vervalt.
 7. Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
  1. Risico-overgang vindt plaats op het moment dat The Engine Room de Auto conform de Overeenkomst ter aflevering aanbiedt in overeenstemming met Artikel 7.1, ook indien de Klant deze om welke reden dan ook niet afneemt.
  2. De door The Engine Room geleverde Auto blijft eigendom van The Engine Room tot het moment de Klant aan al zijn verplichtingen jegens The Engine Room heeft voldaan.
  3. De Auto waarop het eigendomsvoorbehoud van The Engine Room rust, mag door de Klant niet worden vervreemd of bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Engine Room. Dit is een onoverdraagbaarheidsbeding in de zin van artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en dit beding heeft goederenrechtelijke werking. Tevens staat dit beding aan rechtsgeldige verpanding van de onderliggende vordering(en) in de weg.
  4. Zolang de Auto eigendom van The Engine Room is, zal de Klant The Engine Room (of haar vertegenwoordiger) te allen tijde vrije toegang bieden tot de locatie waar de Klant de Auto heeft gestald. Mocht de Klant zijn betalingsverplichtingen jegens The Engine Room niet nakomen of aanleiding geven om aan te nemen dat hij zijn betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen, dan is de Klant op verzoek van The Engine Room verplicht op eigen kosten die Auto aan The Engine Room af te leveren of zal de Klant aan The Engine Room alle medewerking te verlenen om The Engine Room in staat te stellen de Auto op te halen.
 8. Garantie
  1. Op de Auto is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant of importeur is verstrekt, tenzij The Engine Room uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard een garantie te geven voor een bepaalde garantietermijn.
  2. Ten alle tijden uitgesloten van garantie zijn: (i) defecten die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik of reparaties die niet in opdracht van The Engine Room zijn verricht, (ii) reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, (iii) schade aan personen of zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen van de Auto en (iv) schade aan banden, audio, ruiten, airco en veranderingen aan de Auto die na levering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.
  3. Bij een beroep op garantie door de Klant dient te allen tijde contact met The Engine Room te worden opgenomen. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien en voor zover The Engine Room niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen, tenzij The Engine Room uitdrukkelijk toestemming verleent tot reparatie elders.
  4. Onderdelen van de Auto die zijn vervangen onder een garantieclaim of anderszins worden eigendom van The Engine Room zodra deze vervangen zijn of er een vergoeding voor is toegekend.
  5. Met inachtneming van de in Artikel 10 van de Voorwaarden uiteengezette uitsluitingen en beperkingen geldt dat het voorgaande een weergave is van de volledige aansprakelijkheid van The Engine Room in verband met een gebrekkige Auto.
 9. Aansprakelijkheid
  1. 10.1.De totale aansprakelijkheid van The Engine Room in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door The Engine Room gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van The Engine Room beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde onder de Overeenkomst met een maximum van [EUR 50.000,00].
  2. 10.2.The Engine Room is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot schade aan personen of zaken ten gevolge van een gebrekkige Auto, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, reputatieschade en verminderde goodwill.
  3. 10.3.Verborgen gebreken en eventuele andere vorderingen van de Klant jegens The Engine Room dienen door de Klant binnen veertien (14) dagen nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt en indien de Klant een consument is binnen twee (2) maanden nadat deze zijn ontdekt, nauwkeurig, voldoende omschreven en met bewijzen ter kennis worden gebracht aan The Engine Room, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Klant jegens The Engine Room vervalt.
 10. Overmacht
  1. 11.1.The Engine Room is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht.
  2. 11.2.Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid al dan niet te voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst welke zich naar maatstaven van redelijkheid onttrekken aan de invloed van The Engine Room en als gevolg waarvan redelijkerwijze geen vervulling van haar verplichtingen geëist kan worden, zoals, maar niet beperkt tot: epidemieën, overstromingen, extreme weersomstandigheden, import- of exportverboden, beperkende overheidsmaatregelen, terroristische acties, mobilisatie, onrusten, werkstaking, bedrijfsstoring, onderbrekingen in het productieproces, storing of defecten in internet, stroomstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers.
  3. 11.3.In geval van overmacht zijn Partijen zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid voor eventuele daaruit voortvloeiende schade jegens de Klant ontstaat hetzij (i) de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij (ii) indien de situatie van Overmacht blijft bestaan gedurende een periode van zes (6) achtereenvolgende maanden de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 11. Melding contante betalingen
  1. 12.1.In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de “WWFT”) is The Engine Room verplicht te beschikken over de identiteitsgegevens van de Klant en deze ook te controleren. Tevens is The Engine Room gehouden de betreffende gegevens vast te leggen en ten minste vijf jaar te bewaren.
  2. 12.2.The Engine Room is op grond van de WWFT verplicht een melding te doen indien The Engine Room vermoedt dat een transactie verband houdt met wiswassen of financiering van terrorisme. Daarnaast zal The Engine Room altijd melding te doen als bij verkoop van een auto een bedrag van EUR 10.000,00 of meer in contanten wordt voldaan. The Engine Room is gehouden een dergelijke ongebruikelijke transactie te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU). The Engine Room mag de Klant niet op de hoogte stellen van het feit dat The Engine Room een dergelijke melding heeft gedaan.
 12. Overdracht
  1. 13.1.De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van The Engine Room. Dit is een onoverdraagbaarheidsbeding in de zin van artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en dit beding heeft goederenrechtelijke werking. Tevens staat dit beding aan rechtsgeldige verpanding van de onderliggende vordering(en) in de weg.
 13. Toepasselijk recht; bevoegde rechter
  1. 14.1.Op alle met The Engine Room gesloten Overeenkomsten, waarvan deze Voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.
  2. 14.2.De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende Auto van 11 april 1980 (“Weens Koopverdrag”) wordt door Partijen nadrukkelijk uitgesloten.
  3. 14.3.Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter van de Rechtbank Amsterdam, zittingsplaats Amsterdam.